Biblioteca on-line: Condofuri - Isola linguistica grecanica
Titolo:      Condofuri - Isola linguistica grecanica
Categorie:      Altre Minoranze Linguistiche
LibroID:      AM03
Autori:      Comune di Condofuri
ISBN-10(13):      AM03
Data pubblicazione:      2008
Numero Pagine:      39
Lingua:      Non specificato
Prezzo:        
Valutazione:      0 
Immagine:      cover
Formato ebook:      Scaricare ebook

Descrizione:     

Nasìda àsce glòssa grecànica
Condofùri ene mìa an tes teleftèe nasìde àsce glòsse grecànike, vammèno sta condàmata tis palèa Peripoli, città‐fortezza, perigrafimèni an to Tucidite.
To noma èrchete an to ellenikò Kontà‐Korion, Condà‐Chorìo,Condofuri, ti seli na ipi condà sto chorìo, lègonda jà to Gaddhicianò, sìmero choriùci, ti tote ito èna mega chorìo ce jà cambòsso kerò iche ciòla to spìti tu Dìmu.
O Dimos tu Condofuriu piànni to kentro i Amiddhalìa, to Aghio Carlo, to
ghialò (ghialò tu Condofuriu) ce to Gaddhicianò, ulla chorìa megàla
vammèna sce mmerìe diaforitikè tu choràfiu, ti chorìzzete an ta
anaclìmata tis oscìa Scafi ce ghèrri sina sto rema.
To Gaddhicianò èchi mìa mericotita: ecratie “zondarìa” sto kerò tin glòssa grèca, addhì lèggia lèggia asciafimmèni; to “grecànico” èrchete an tin palèa glòssa ellenikì, i glòssa ti i apikitsì ellines eferasi ode immia me usi, paradòsis, addhunca me tin morfìto.
Sto Gaddhicianò zìusi ce “mesistegusi” i Greki tis Calavrìa, i teleftèi ti
acomì platègusi tin glòssa. Zìusi stin elpida ti tuti patrikì periusìa den èchi na pai chamèno, ce ti i Leggi (482) ti afudài tes mionòtite asce glòsse, sònni poi tin possibilità ste scòle, stus pepiramèni ce sta còmbi ellenofoni, na plusinu ce na feru
ambrò tin annorimia tin glòssa grecànica, otu na sou mattèi olli na
platèssu tin glòssa ton ciurudu.

Libro Inserito da:      Dan
   

Recensioni
 
vatrarberesh.it