L'Associazione Vatra Arbëreshe, con gratitudine e ammirazione vuol ringraziare Sua Eccellenza Prof. Neritan CEKA.

L'Associazione Vatra Arbëreshe, 
con gratitudine e ammirazione, vuol ringraziare Sua Eccellenza Prof. Neritan CEKA, Ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia, per il lavoro svolto e per l'amicizia e la collaborazione che ci ha concesso durante il Suo mandato diplomatico. 
Nell'augurargli altri nuovi incarichi prestigiosi porgiamo i nostri più deferenti ossequi e lo salutiamo con fraterno affetto. 
Con rispetto
A nome del Direttivo Il Presidente Prof. Vincenzo Cucci  
 
traduzione albanese:
 
Vatra Arbëreshë Shoqata,
me mirënjohje dhe admirim, ai falënderon Shkëlqesinë e Tij Prof. Neritan Cheka, ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Itali, për punën e tij dhe për miqësinë dhe bashkëpunimin që na ka dhënë gjatë mandatit të tij diplomatik.
Në të cilët dëshirojnë detyra të tjera të reja prestigjioze dërgoni trajton tona më të mira respektueshëm dhe të përshëndes me dashuri vëllazërore.
Me respekt kryetari Prof. Vincenzo Cucci

 

vatrarberesh.it